Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond

Onderwijs

Openbaar onderwijs

Singelland is een school voor openbaar onderwijs. We besteden op een actieve manier aandacht aan levensbeschouwelijke vragen. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen. Ieder kind is welkom.

Breed aanbod, altijd dichtbij
Singelland is een scholengemeenschap met zes locaties in Drachten, Burgum en Surhuisterveen. We kunnen elke leerling die de basisschool verlaat een plek voor vervolgonderwijs bieden, want we hebben praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In onze internationale schakelklassen (ISK) vangen we niet-Nederlandstalige leerlingen op.

VOO Smallingerland
In Smallingerland (waar het Drachtster Lyceum, de VHS, de ISK en De Venen zich bevinden) is het VOO opgericht: de Vereniging ter bevordering van het Openbaar Onderwijs in de gemeente Smallingerland. Net als Singelland onderschrijft deze vereniging onderwijs dat voor ieder kind toegankelijk is. Bovendien verdient ieder kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Met aandacht voor verschillen, maar ook respect en openheid in en om de school. Kijk voor meer info op www.voo-smallingerland.nl.

Gemakkelijk doorstromen
In overleg met de basisschool zoeken we naar de juiste leerrichting voor leerlingen. Maar soms blijkt een leerling toch niet op de juiste plek te zitten. Door de goede afspraken die we op onze locaties hebben gemaakt over doorstroming vinden we dan alsnog de juiste plek. Ook hebben we goede afspraken gemaakt met andere scholen.


 

Welk onderwijs bieden wij?

Schematisch ziet het onderwijs dat Singelland biedt er als volgt uit:

Overzicht onderwijs website

Aanmelding

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren voor het komend schooljaar zijn verspreid onder de basisscholen in de regio, maar het aanmeldingsformulier is ook te downloaden op deze pagina.

Aanmeldingsformulier Singelland centraal

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het op uw eigen computer kunt opslaan, digitaal kunt invullen en vervolgens het ingevulde formulier weer dient op te slaan. Bij het eerste deel, in te vullen door ouders/verzorgers, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden naar de Singelland locatie van toepassing (de adressen staan in het aanmeldingsformulier) of een gescande versie mailen naar:

aanmelding@singelland.nl
Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart binnen zijn. In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

Zij-instroom (jaar 2 en hoger)

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren is een speciaal aanmeldingsformulier ontwikkeld. Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

Aanmeldingsformulier Singelland zij-instroom

Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van Singelland, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van Singelland en zich willen aanmelden bij één van onze scholen.

Het ingevulde formulier moet vóór 1 april binnen zijn bij de betreffende Singelland locatie.

Plusdocument

Sinds een aantal jaren bieden wij, Singelland breed, de leerlingen de mogelijkheid om te werken aan een Plusdocument. Wij (de stuurgroep en de werkgroepen op de locaties) zijn bezig geweest om het format en mogelijke inhoud voor zo’n document voor alle locaties helder te krijgen. Nu zijn we gelukkig zo ver dat het Drachtster Lyceum, de VHS, Surhuisterveen en de ISK volgend jaar kunnen starten. Voor alle mentoren geldt dat we aan de start van het jaar bij elkaar zullen komen om te bespreken wat het inhoudt voor jou, voor de leerling, voor docenten.

Plusdocument
 

Wat is nu precies een Plusdocument en wat houdt dat in?
Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

We hebben gekozen voor een mogelijke invulling van het Plusdocument van, met name, activiteiten. De stimulering van de ontwikkeling van de leerling in een bredere context. Wat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan vaardigheden verwerven, kan worden opgenomen in het Plusdocument.

Aan het eind van dit schooljaar zullen de eerste Plusdocumenten (eindexamenleerlingen) en Plusrapporten (4e en 5e klas leerlingen) worden uitgereikt aan leerlingen die afgelopen maanden hebben meegedaan aan de pilot op Het Drachtster Lyceum. 

Waarom?
Wenselijk zou zijn dat wij zoveel mogelijk leerlingen een Plusdocument of Plusrapport mee kunnen geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het Plusdocument gebruiken in de buitenwereld buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.

Voor wie?
Het Plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen van de school die (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. 

Wat?
Op dit moment zullen op het Plusdocument  bijzondere activiteiten geplaatst worden. Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het Plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school, zoals het organiseren/begeleiden van een schoolreisje of lidmaatschap van de LR. 

Eigenaarschap
Ook al ligt het eigenaarschap van het Plusdocument gedeeltelijk bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het Plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel eerst in overleg met de mentor. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) en beheer voor het Plusdocument. De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.

Wijze van verzamelen
De leerling verzamelt informatie in een portfolio. De leerling is eigenaar van het portfolio. 

Communicatie
De communicatie met betrekking tot het Plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het Plusdocument geplaatst kunnen worden.

 

 Passend onderwijs

Op de website van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Friesland is alles te lezen over passend onderwijs en de manier waarop dit georganiseerd is.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg is alles wat binnen Singelland gedaan wordt om onze kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Er wordt gewerkt met de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act). Deze laat zien dat kwaliteitszorg een herhalend proces is van plannen maken, uitvoeren, evalueren en waar mogelijk verbeteren. De herhaling laat zien dat de kwaliteit van het onderwijs continu in ontwikkeling blijft. We stellen steeds hogere normen en blijven ons verbeteren. Het ‘leren’ staat centraal, waarbij alles draait om de kwaliteit van het leerproces van de leerlingen.

Locaties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het bewaken van hun kwaliteit. Elke locatie beschikt over een kwaliteitszorgsysteem. Hierin wordt aangegeven op welke momenten binnen het schooljaar onderzoeken worden gehouden en analyses worden gemaakt. De locatie zorgt ervoor dat de onderzoeken gedegen worden uitgevoerd. Ook moeten doelstellingen ambitieus genoeg zijn en de evaluatie betrouwbaar. De centrale dienst ondersteunt en houdt toezicht.

Winst van kwaliteitszorg
Singelland vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit kan worden aangetoond en  onderbouwd. Daarom zijn er binnen het kwaliteitszorgsysteem normen vastgelegd en maatregelen genomen om de kwaliteit te waarborgen. De locaties voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen, docenten en ouders. Door diverse betrokkenen te bevragen ontstaat er een breed beeld van de mate van tevredenheid. Het kwaliteitszorgsysteem levert zo systematisch informatie op over  goede en minder goede punten van de school. Op grond daarvan worden gerichte acties ondernomen.

Inspectie
De Onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en stimuleert scholen om deze kwaliteit te verbeteren. Ook onze scholen worden door de Inspectie bezocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. (zoek op Singelland). Op deze website kunnen ook scholen in dezelfde omgeving met elkaar.

FROSK

Docent en leerlingen

De FROSK (FRyske Opliedings SKoalle) is een partnerschap van 5 vo-scholen in Friesland (CSG Borgerman, RSG Magister Alvinus, RSG Simon Vestdijk, OSG Singelland en CSG Liudger), de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij zorgen voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende docenten in de praktijk. Hierbij werken schoolopleiders, instituutsopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen.

Visie
De FROSK wil niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden van leraren, maar ook aan de verdere professionalisering van ervaren leraren door aan te sluiten bij talent en kracht van studenten, coaches en docenten. Welke stimulansen en uitdagingen versterken het talent en de kracht?

Op de foto
Docent Mohite Tibben, stagiair WPL4 Maatschappijleer, geeft les aan leerlingen Damla Bilgin en Jamie Reindersma: "Binnen FROSK Singelland krijg ik volop de kans om mijn talenten als docent te ontwikkelen".

Meer weten?
Meer informatie kun je via de schoolopleiders van Singelland verkrijgen. Dit zijn: Erica Bergema, Nienke Postma en Dennis Cremer. Op de website van Frosk www.frosk.frl kun je ook veel informatie vinden.

Logo FROSK

 

Aanmelding 2020-2021

U kunt zich hier aanmelden voor één van de scholen van Singelland.

Aanmeldformulier