Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Achtergrond

Onderwijs

Openbaar onderwijs

Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt geschonken aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Welk onderwijs bieden wij?

Algemeen
Singelland De Venen biedt Praktijkonderwijs. Dat betekent dat de school het onderwijs op de praktijk richt. Onze leerlingen leren namelijk het meest door zelf te ervaren wat ze kunnen. De leerlingen moeten zien, ruiken en voelen wat ze leren. Wij brengen de leerlingen dan ook in situaties die zo dicht mogelijk bij de praktijk staan. Zwemmen leer je immers in het water en niet op de kant.

Met deze vorm van onderwijs begeleidt de school de leerling naar een volwaardige plek in de maatschappij. Dat gaat verder dan alleen werk. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden lopen als een rode draad door de opleiding.  Hiermee zijn de leerlingen ook in staat zelfstandig te wonen en een goed burger te zijn. Bovendien kunnen ze hun vrije tijd op een zinvolle wijze invullen. Het gevoel dat je iets kunt en ergens bij hoort, motiveert en geeft een gevoel van eigenwaarde.

De opleiding aan De Venen duurt in principe zes jaar (voor leerlingen van 12 tot 18 jaar) en is onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw.


Hoe werkt praktijkonderwijs?

Op praktijkschool De Venen zitten ruim 220 leerlingen en werken ongeveer 35 medewerkers. Onze leerlingen komen uit de wijde omgeving van Drachten. We stimuleren leerlingen om zelfstandig naar school te komen. Dat kan met de fiets, maar ook met het openbaar vervoer, want de busverbindingen zijn prima. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen veilig aan het verkeer deelnemen, geven we verkeerslessen en organiseren we ieder jaar een verkeersmarkt. Onze school heeft hiervoor een Verkeersveiligheidslabel gekregen.

Over het praktijkonderwijs
De Venen is een school voor praktijkonderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs op de praktijk richten. Onze leerlingen leren namelijk het meeste door zelf te ervaren wat ze kunnen. 

Zo begeleiden we onze leerlingen heel praktijkgericht naar een volwaardige plek in de samenleving. Dat gaat verder dan het vinden van een geschikte werkplek of vervolgopleiding. We leren onze leerlingen ook om zelfstandig te wonen, een goede burger te zijn en hun vrije tijd op een zinvolle manier te besteden. Het gevoel dat je iets kunt en dat je ergens bij hoort, motiveert en geeft zelfvertrouwen. Daarom lopen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden als een rode draad door ons onderwijsprogramma.

Toelating tot het praktijkonderwijs
Er zijn landelijke criteria om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor:
-   leerlingen vanaf 12 jaar;
-   die waarschijnlijk geen vmbo-diploma kunnen halen, maar wel een mbo-opleiding kunnen volgen òf een werkplek kunnen vinden.

Bij de toelating kijken we naar het IQ van de leerling,  hoe de leerling het op de basisschool heeft gedaan bij begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zelf talenten ontwikkelen
Bij ons op school staat de leerling centraal. Leerlingen krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. Het onderwijsprogramma speelt in op hun eigen mogelijkheden. Ze kunnen zelf sturen op hun ontwikkeling. Wij helpen ze met goede begeleiding en coaching, samen met hun ouders. We helpen onze leerlingen antwoord te geven op de volgende vragen:
-  Wie ben ik?
-  Wat kan ik?
-  Wat wil ik?

Samen met de ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in de opleiding van onze leerlingen. Wij zien de schoolloopbaan als een taak van de school, de leerling en de ouders samen. Daarom voeren we regelmatig loopbaangesprekken met ouders en leerlingen. In die gesprekken praten we over hoe de leerling het doet op school en spreken we de verwachtingen die we van elkaar hebben uit. Wij vinden het namelijk belangrijk dat school, ouders en leerlingen van elkaar weten hoe ze tegen de gang van zaken op school aankijken, ook als ze het niet met elkaar eens zijn.

Twee keer per jaar is er een leerlingbespreking. Gaat het een keer niet zoals verwacht, dan kijkt het begeleidingsteam of er extra actie ondernomen kan worden. De conclusies van deze leerlingenbesprekingen bespreken we altijd met de ouders en de leerlingen zelf. Dat doen we omdat we liever niet óver onze leerlingen praten, maar mét de leerlingen en hun ouders.


Ons schoolmodel

Leerlingen in het praktijkonderwijs blijven in principe zes jaar lang op De Venen, van 12 tot 18 jaar. Het onderwijsprogramma is opgedeeld in:

Onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3)  
De eerste jaren proberen we een zo goed mogelijk beeld van elke leerling te krijgen. Leerlingen maken kennis met alle vakken en vaardigheden. Zo wordt steeds duidelijker wat de mogelijkheden en interesses van elke leerling zijn.

Aan het eind van het tweede jaar krijgt iedere leerling een zogenaamd uitstroomprofiel. Dat profiel geeft aan tot welk niveau hij of zij zich bij ons kan ontwikkelen:

A. begeleid werken: de leerling kan werken met begeleiding of werken in een vorm van dagbesteding;
B. werk: we begeleiden de leerling naar een baan bij een werkgever;
C. mbo: de leerling gaat na het praktijkonderwijs verder op een mbo-opleiding.

De leerlingen krijgen een lesprogramma dat hen voorbereidt op hun eigen uitstroomprofiel  (A, B, of C).

Voorbereiden op werk is vanaf leerjaar 1 belangrijk. In het eerste jaar starten alle leerlingen met het vak arbeidstraining. Hier wordt in een werkplaats setting geoefend met de arbeidscompetenties. In het tweede jaar gaan binnen de school stage lopen met allemaal verschillende taken. In leerjaar 3 gaan ze één dag per week buiten de school stage lopen. Voor leerlingen die nog niet toe zijn aan de externe stage bieden we een verlengde interne stage met optimale begeleiding. Vanaf leerjaar 4 gaat de leerling 2 dagen of meer stage lopen.

Naast de praktijkvakken is er ook veel aandacht voor AVO en sociale vaardigheid.
Je krijgt op de Venen les in rekenen, spelling, begrijpend lezen, mens & maatschappij en ICT.  Sportieve en creatieve talenten worden ontdekt tijdens de gymlessen en beeldende vorming.

Wij besteden in de onderbouw ook veel aandacht aan de sociale vaardigheden en weerbaarheid. Dit doen we met de vakken sociale vaardigheid (leefstijl) en sociale weerbaarheid (Rots & water)

In leerjaar 3 kiezen de leerlingen twee profielvakken. Ze kunnen kiezen uit:
-    zorg & welzijn
-    horeca
-    houtbewerking
-    metaalbewerking
-    mobiliteit & voertuigtechniek
-    dienstverlening
-    groen
-    dierverzorging

Bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6)
In de bovenbouw kiezen leerlingen voor de praktijkroute of de theorieroute. In de praktijkroute ligt de focus meer op de profielvakken en de stage. Deze leerlingen hebben meer stage en alleen nog theorievakken gericht op arbeid en burgerschap. In de theorieroute hebben de leerlingen nog een dag meer AVO vakken. Deze leerlingen hebben hierdoor een stagedag minder.

In de bovenbouw gaan de leerlingen verder met twee profielvakken en eindigen ze met één profielvak. De leerlingen gaan meer dagen stage lopen en de stages sluiten aan bij de gekozen profielvakken. Binnen de profielvakken kunnen ze vanaf leerjaar 4 hun eerste branche erkende certificaten behalen.  

Met deze certificaten vullen de leerlingen als het ware hun eigen gereedschapskist. Met een volle kist zijn ze klaar om onze school te verlaten. In deze fase werken we nauw samen met de mbo-opleiding of werkgever waar de leerling uiteindelijk terecht komt. Voor leerlingen met een mbo-uitstroomprofiel werken we samen met een mbo-opleiding om te kijken of een vervolgopleiding mogelijk is. Leerlingen die doorstromen, moeten in staat zijn om mbo niveau 2 te halen.

Ze leren organiseren, presenteren, samenwerken, overleggen en gebruik te maken van digitale middelen. Ze krijgen rekenen en taal op hun eigen niveau. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op het echte werk en daar zijn werkgevers weer blij mee. Zij willen graag medewerkers die zelf kunnen plannen, organiseren en overleggen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.

Wat hebben we te bieden?
-    Symbiose route naar het mbo in samenwerking met De Friese Poort: Diploma Entree (niveau 1) voor leerlingen die kunnen doorleren op mbo niveau 2.
-    Branche-opleidingen op niveau 1 voor meerdere beroepen: praktijkgerichte beroepsopleidingen met een diploma van de beroepenbranche dat erkend is door bedrijven.
-    Branche-cursussen: praktijkgerichte opleidingen met een certificaat van de beroepenbranche dat erkend is door bedrijven.

Diploma en portfolio
Het praktijkonderwijs kent sinds 2020 een landelijk diploma. Leerlingen krijgen aan het eind van hun opleiding naast dit diploma  een examenportfolio praktijkonderwijs mee. In dit portfolio verzamelen de leerlingen hun bewijzen, beoordelingen, certificaten en diploma’s. Met het portfolio kan een leerling laten zien: dit ben ik, dit kan ik en dit wil ik. Het portfolio speelt een belangrijke rol bij de gesprekken met een vervolgopleiding of toekomstige werkgever.

Twee jaar nazorg
Nadat de leerling de school heeft verlaten, blijven we hem of haar nog twee jaar begeleiden. Over hoe we dat doen, maken we duidelijke afspraken, die we vastleggen in een nazorgcontract. Iedere leerling heeft weer andere begeleiding nodig. Daarom maken we afspraken op maat.

Waar gaan onze leerlingen naartoe?
De meeste leerlingen gaan na De Venen aan het werk. Wij zijn er trots op dat de meeste leerlingen van school af gaan met een arbeidscontract bij een bedrijf. De stagebegeleider speelt hierbij een belangrijke rol in de contacten met werkgever en de gemeente.

Andere leerlingen gaan naar een vervolgopleiding in het mbo. Sommige leerlingen stromen tussentijds uit naar een andere onderwijsvorm.


De rol van de mentor

Aanspreekpunt
Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en in de contacten met ouders.

Mentor halfuur
De meeste dagen starten met een mentor halfuur. Tijdens dit mentoruur werkt de mentor samen met de leerlingen aan een prettige groepssfeer, bv. met leuke energizers of samenwerkopdrachten. De mentor bereidt de leerlingen voor op wat gaat komen, viert successen en bespreekt evt. problemen.

Coach
De mentor heeft een coachende rol. De mentor gaat regelmatig in gesprek met de leerling en de groep over wat goed gaat en wat nog ontwikkelpunten zijn. Deze ontwikkelpunten worden vertaald naar eigen leerdoelen die ook besproken worden met ouders tijdens de loopbaangesprekken.

Aanmelden voor schooljaar 2021 - 2022 kan via ons digitale aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Onze (media-) wijze leefregels zijn bedoeld om plezierig met elkaar samen te leven, waarbij het respect voor mensen en hun eigendommen centraal staat.

 

Bekijk onze leefregels